خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1392. تأثير دما و فتوپریود بر ميزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula . مجله علوم و فنون دریایی. 12(1): 67-76

 خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1392. تأثير دما و فتوپریود بر ميزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula . مجله علوم و فنون دریایی. 12(1): 67-76

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1392. تأثير دما و فتوپریود بر ميزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula . مجله علوم و فنون دریایی. 12(1): 67-76 | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی