خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1390. تأثير جيره هاي غذايي مختلف بر توليد و ميزان رشد ويژه جمعيت. مجله علمي شيلات ايران. 20(2): 37-48.

خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1390. تأثير جيره هاي غذايي مختلف بر توليد و ميزان رشد ويژه جمعيت. مجله علمي شيلات ايران. 20(2): 37-48.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

خانجاني، فرهاديان، كيواني، ابراهيمي. 1390. تأثير جيره هاي غذايي مختلف بر توليد و ميزان رشد ويژه جمعيت. مجله علمي شيلات ايران. 20(2): 37-48. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی