حقیقی، ستاري، درافشان، کیوانی، خوش خلق و موسوی. 1391. ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه در رودخانه کرگانرود و چالوس با استفاده از سیستم شبکه ای تراس. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1(1):

حقیقی، ستاري، درافشان، کیوانی، خوش خلق و موسوی. 1391. ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه در رودخانه کرگانرود و چالوس با استفاده از سیستم شبکه ای تراس. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1(1):

Journal Papers
ماه: 
March
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

حقیقی، ستاري، درافشان، کیوانی، خوش خلق و موسوی. 1391. ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه در رودخانه کرگانرود و چالوس با استفاده از سیستم شبکه ای تراس. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1(1): | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی