حقیقی، الهام، مسعود ستاری، سالار درافشان، يزدان کیوانی، مجیدرضا خوش خلق.. 1392. کاربرد فن­آوری مرفومتریک هندسی بر روی صفات ریختی ماهیان: تنوع ریختی ماهی خیاطه (Cyprinidae: Alburnoides echiwaldii)، درحوضه جنوب غرب دریای خزر. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرا

حقیقی، الهام، مسعود ستاری، سالار درافشان، يزدان کیوانی، مجیدرضا خوش خلق.. 1392. کاربرد فن­آوری مرفومتریک هندسی بر روی صفات ریختی ماهیان: تنوع ریختی ماهی خیاطه (Cyprinidae: Alburnoides echiwaldii)، درحوضه جنوب غرب دریای خزر. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرانس ماهي‌شناسی ایران، 26-25 ارديبهشت‌ماه 1392، دانشگاه صنعتي اصفهان. ص. 37.

Conference Papers
ماه: 
May
سال: 
1392

تحت نظارت وف ایرانی

حقیقی، الهام، مسعود ستاری، سالار درافشان، يزدان کیوانی، مجیدرضا خوش خلق.. 1392. کاربرد فن­آوری مرفومتریک هندسی بر روی صفات ریختی ماهیان: تنوع ریختی ماهی خیاطه (Cyprinidae: Alburnoides echiwaldii)، درحوضه جنوب غرب دریای خزر. مجموعه خلاصه مقالات اولين کنفرا | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی