حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني و خوش خلق. 1391. مقايسه روش هاي سنتي مرفومتريك با روش تراس. دومين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر

حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني و خوش خلق. 1391. مقايسه روش هاي سنتي مرفومتريك با روش تراس. دومين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني و خوش خلق. 1391. مقايسه روش هاي سنتي مرفومتريك با روش تراس. دومين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی