حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني، خوش‌خلق. 1391تنوع ژنتيكي ماهی خیاطه در رودخانه آستاراچای جنوب غرب دریای خزر. کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني، خوش‌خلق. 1391تنوع ژنتيكي ماهی خیاطه در رودخانه آستاراچای جنوب غرب دریای خزر. کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1391

تحت نظارت وف ایرانی

حقيقي، ستاري، درافشان، كيواني، خوش‌خلق. 1391تنوع ژنتيكي ماهی خیاطه در رودخانه آستاراچای جنوب غرب دریای خزر. کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی