تكثير و پرورش ماهيان تزييني

تكثير و پرورش ماهيان تزييني

پیش نیازها: 

ماهی‌شناسی عمومی

سیاست نمره دهی: 

نظري 14

ازمايشگاه 6

زمان بندی کلاس: 

چهارشنبه‌ها 8-10

Term: 
ترم‌های فرد
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی

تكثير و پرورش ماهيان تزييني | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی