تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید مثل پارتنوژنز و القاء تولید مثل جنسی در آنتن منشعب ها با استفاده از رژیم هاي نوري مختلف ، Ceriodaphnia quadrangula. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 189.

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید مثل پارتنوژنز و القاء تولید مثل جنسی در آنتن منشعب ها با استفاده از رژیم هاي نوري مختلف ، Ceriodaphnia quadrangula.  همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر.  ص 189.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید مثل پارتنوژنز و القاء تولید مثل جنسی در آنتن منشعب ها با استفاده از رژیم هاي نوري مختلف ، Ceriodaphnia quadrangula. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 189. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی