تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید آزمايشگاهي و انبوه آنتن منشعب ها با استفاده از جلبكهاي سبز ميكروسكوپي. نخستين همایش ملی جلبك‌شناسي ايران

 تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید آزمايشگاهي و انبوه آنتن منشعب ها با استفاده از جلبكهاي سبز ميكروسكوپي. نخستين همایش ملی جلبك‌شناسي ايران

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تولید آزمايشگاهي و انبوه آنتن منشعب ها با استفاده از جلبكهاي سبز ميكروسكوپي. نخستين همایش ملی جلبك‌شناسي ايران | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی