تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثیر جیره هاي مختلف جلبکی بر تولید و نسبت بالغین به نوزادان در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 188.

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثیر جیره هاي مختلف جلبکی بر تولید و نسبت بالغین به نوزادان در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر.  ص 188.

Conference Papers
ماه: 
December
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی

تقوي، دلارام، اميدوار فرهاديان، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني. 1390. تاثیر جیره هاي مختلف جلبکی بر تولید و نسبت بالغین به نوزادان در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula. همایش ملی آبزیان و غذا، آذر ماه 1390 - بوشهر. ص 188. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی