بومشناسی تکوینی آبزیان

بومشناسی تکوینی آبزیان

پیش نیازها: 

ندارد

سیاست نمره دهی: 

بر اساس نمره میان ترم و پایان ترم و پروژه گلاسی

دستیار آموزشی: 

ندارد

زمان بندی کلاس: 

روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲

Term: 
زمستان ۱۳۹۹
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی

بومشناسی تکوینی آبزیان | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی