بروکس، دانيل، جنين ان. كايرا، توماس آر. پلات، و مرى اچ. پريتچارد. 1984. اصول و روش‌هاى سيستماتيك فيلوژنى (كتاب كاربردى). ترجمه يزدان كيوانى. انتشارات نقش مهر، 1384، تهران. 74 ص.

بروکس، دانيل، جنين ان. كايرا، توماس آر. پلات، و مرى اچ. پريتچارد. 1984. اصول و روش‌هاى سيستماتيك فيلوژنى (كتاب كاربردى). ترجمه يزدان كيوانى. انتشارات نقش مهر، 1384، تهران. 74 ص.

Books
ماه: 
Fall
سال: 
1384

تحت نظارت وف ایرانی

بروکس، دانيل، جنين ان. كايرا، توماس آر. پلات، و مرى اچ. پريتچارد. 1984. اصول و روش‌هاى سيستماتيك فيلوژنى (كتاب كاربردى). ترجمه يزدان كيوانى. انتشارات نقش مهر، 1384، تهران. 74 ص. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی