اسداله نصرآبادي، سعيد ، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني و محمد شادخواست. ۱۳۸۷. بيولوژي سياه‌ماهي ريزفلس Capoeta damascina Valenciennes (1842) رودخانه زاينده‌رود . مجموعه مقالات اولين همايش مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده‌رود. ۱۴-۱۵ اسفند ۱۳۸۷. اصفهان.

اسداله نصرآبادي، سعيد ، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني و محمد شادخواست. ۱۳۸۷. بيولوژي سياهماهي ريزفلس Capoeta damascina Valenciennes (1842) رودخانه زايندهرود . مجموعه مقالات اولين همايش مديريت جامع حوضه آبخيز زايندهرود. ۱۴-۱۵ اسفند ۱۳۸۷. اصفهان.

Conference Papers
ماه: 
March
سال: 
1387

تحت نظارت وف ایرانی

اسداله نصرآبادي، سعيد ، نصراله محبوبي صوفياني، يزدان كيواني و محمد شادخواست. ۱۳۸۷. بيولوژي سياه‌ماهي ريزفلس Capoeta damascina Valenciennes (1842) رودخانه زاينده‌رود . مجموعه مقالات اولين همايش مديريت جامع حوضه آبخيز زاينده‌رود. ۱۴-۱۵ اسفند ۱۳۸۷. اصفهان. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی