اسدالله، سعید، نصرالله محبوبي، يزدان كيواني و ابراهیم متقي. 1386. بررسي پاره‌اي از ويژگي‌هاي توليدمثلي سياه‌ماهي فلس‌ريز در رودخانه زاينده رود. خلاصه مقالات دومين كنفرانس سراسري علوم جانوري ايران. 13-14 شهريورماه 1386. دانشگاه تربيت مدرس. ص 275.

اسدالله، سعید، نصرالله محبوبي، يزدان كيواني و ابراهیم متقي. 1386. بررسي پاره‌اي از ويژگي‌هاي توليدمثلي سياه‌ماهي فلس‌ريز در رودخانه زاينده رود. خلاصه مقالات دومين كنفرانس سراسري علوم جانوري ايران. 13-14 شهريورماه 1386. دانشگاه تربيت مدرس. ص 275.

Conference Papers
ماه: 
August
سال: 
1386

تحت نظارت وف ایرانی

اسدالله، سعید، نصرالله محبوبي، يزدان كيواني و ابراهیم متقي. 1386. بررسي پاره‌اي از ويژگي‌هاي توليدمثلي سياه‌ماهي فلس‌ريز در رودخانه زاينده رود. خلاصه مقالات دومين كنفرانس سراسري علوم جانوري ايران. 13-14 شهريورماه 1386. دانشگاه تربيت مدرس. ص 275. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی