ابراهيمي، عيسي، نصرالله محبوبي صوفياني و يزدان كيواني. 1387. نوسانات فصلي جمعيت درشت کفزيان رودخانه زاينده رود با توجه به جنس بستر. مجله منابع طبيعي ايران: در دست بررسي. مجله منابع طبيعی ايران، ۶۱(۳): 655-680.

ابراهيمي، عيسي، نصرالله محبوبي صوفياني و يزدان كيواني. 1387. نوسانات فصلي جمعيت درشت کفزيان رودخانه زاينده رود با توجه به جنس بستر. مجله منابع طبيعي ايران: در دست بررسي. مجله منابع طبيعی ايران، ۶۱(۳): 655-680.

Journal Papers
ماه: 
Fall
سال: 
1387

تحت نظارت وف ایرانی

ابراهيمي، عيسي، نصرالله محبوبي صوفياني و يزدان كيواني. 1387. نوسانات فصلي جمعيت درشت کفزيان رودخانه زاينده رود با توجه به جنس بستر. مجله منابع طبيعي ايران: در دست بررسي. مجله منابع طبيعی ايران، ۶۱(۳): 655-680. | دکتر يزدان كيوانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی